Skip to main content
×
איך עושים את זה?
בוחרים אלבום בוחרים אלבום בסטייל שלכם ומוסיפים תמונות
עורכים בקליק ובמהירות בעורך האוטומטי, באופן ידני או ע"י מעצב אישי
האלבום מגיע אליכם בדרך שתבחרו, בזמן שלכם איך שנוח לכם

תקנון פעילות תיוג אינסטגרם

תקנון פעילות WOW באינסטגרם

 1. הגדרות

  • "עורכת הפעילות" – חברת אניה ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ (להלן: "החברה"). כתובת החברה הינה במושב עשרת. ניתן לפנות בכל עת לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: service@wow.co.il, ובטלפון: 08-6679828 בימים א'- ה' בין השעות 9:00 – 20:00, יום ו' בין השעות 09:00 -13:00.
  • "אתר עורכת הפעילות" – אתר האינטרנט wow.co.il.
  • "אינסטגרם" – האפליקציה הפופולארית Instagram.
  • "חשבון האינסטגרם של עורכת הפעילות" - @wow_photos_il.
  • "תקופת הפעילות" – מיום א' 19.7.2020 בשעה 9:00 ועד ליום 31.9.2020 בשעה 00:00, ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהא כל טענה בעניין זה.
  • "משתתף" – כל משתמש באפליקציית אינסטגרם, בעל חשבון ציבורי, שהעלה Story לפי האמור בסעיף 3 להלן ואשר פעל בהתאם להוראות תקנון זה.
  • "הפרס" - קוד קופון של 30 ₪ למימוש ברכישה באתר עורכת הפעילות.
 1. פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

 1. השתתפות בפעילות

על מנת להשתתף בפעילות על המשתתפים לפעול כדלקמן במהלך תקופת הפעילות:

 • להעלות תמונה או סרטון ל-Story בחשבון האינסטגרם שלהם, על מוצר שרכשו מאתר עורכת הפעילות ולתייג את חשבון האינסטגרם של עורכת הפעילות @wow_photo_il באותו ה- Story (להלן: "Story").
 • בהעלאת ה-Story, מאשרים המשתתפים כי הם בעלי הזכויות בתמונות או בסרטונים שהועלו.
 • המשתתף מאשר כי אין בפרסומם של איזה מהתמונות או הסרטונים שפרסם במסגרת הפעילות , כדי לפגוע באדם כלשהו או להפר זכות של צד שלישי, וכי הוא יהיה אחראי מלא לכל טענה שתופנה בעניין זה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תישא בכל אחריות לתוכן ה-Story והיא תהא פטורה מאחריות שכזו מכוח הוראות כל דין, לרבות הוראות חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וחוק זכות יוצרים.
 • כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך כל שבוע.
 • המשתתף מצהיר כי חשבון האינסטגרם באמצעותו הוא משתתף בפעילות הינו אישי, בבעלותו ועל שמו. מובהר כי משתתף אשר חשבון האינסטגרם שלו הינו "פרטי", לא יוכל להשתתף בפעילות גם אם העלה Story בהתאם להוראות תקנון זה.
 • בכל שבוע ייבחרו על ידי עורכת הפעילות, 3 זוכים מבין כל המשתתפים, אשר ה-Story שלהם נבחר ל-Story הכי מקורי ומושקע, בכפוף לכך שמילאו אחר תנאי תקנון הפעילות.
 • לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכים.
 • עורכת הפעילות רשאית לפסול ו/או למחוק ו/או לא לשתף Story אשר יתברר, לדעתה, כי אינו עומד בתנאי התקנון, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
 • בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או יפעל בניגוד לדין, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או לבטל את זכייתו.
 1. איתור זוכים והענקת הפרס

  • עורכת הפעילות תיצור קשר עם הזוכים באמצעות הודעה פרטית באינסטגרם אשר במסגרתה תעביר לזוכים את הפרס למימוש באתר עורכת הפעילות, בשבוע העוקב.
  • עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שם המשתתפים הזוכים ו/את תמונתם באתר עורכת הפעילות, בחשבון האינסטגרם שלה ו/או בכל מדיה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הפרס יהיה בעל תוקף של לפחות חודש אחד למימושו. לזוכה שלא מימש את הפרס שהועבר אליו, מכל סיבה שהיא, טרם פקיעת תוקפו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 1. כללי

  • עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה, הפרס שיוענק במסגרתה ו/או כל הכרוך בכך.
  • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו המלאה של המשתתף.
  • מימוש הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  • בהשתתפות בפעילות מקנה המשתתף זכות שימוש בלתי חוזרת לעורכת הפעילות לעשות שימוש ב-Story שיעלה במסגרת הפעילות, לרבות, פרסום שמו ותמונתו, בכל מדיה ובכל זמן, ובכלל זה, שימוש מסחרי וקידום מכירות.
  • עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על תקלות באינסטגרם לרבות, בחשבון האינסטגרם של מפעילת הפעילות ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.
  • בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן.
  • תקנון זה מצוי באתר עורכת הפעילות ובמשרדי עורכת הפעילות.
  • סמכות השיפוט לגבי כל תביעה או מחלוקת בקשר לפעילות, תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.